JURIDISCH ADVIES VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE

Legal advice for the creative industry and expats

 Bel nu  06-38664511 of stuur een e-mail info@edwinslaw.nl

OVER ONS • ABOUT US

Edwin’s Law biedt slim en praktisch advies voor MKB-ondernemingen, ZZP’ers, kunstenaars, stichtingen en verenigingen, vooral binnen de creatieve sector. Edwin’s Law denkt graag proactief met u mee om juridische problemen te voorkomen en op te lossen.

 

Intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht) is een specialisatie van het kantoor. Voor praktisch advies, een persoonlijke cliëntrelatie, heldere communicatie en een transparante prijsstructuur maakt een groeiend aantal cliënten inmiddels gebruik van de expertise van Edwin’s Law.

 

Contact:

Edwin’s Law houdt kantoor aan de Paleisstraat 107 (ingang Keizerrijk) te Amsterdam
Postadres: Solebaystraat 6hs, 1055 ZR Amsterdam
Telefoonnummer: +31 6 38 66 45 11
E-mailadres: info@edwinslaw.nl
met pak
Edwin’s Law provides smart and practical advice for SMEs, freelancers, artists, foundations, and associations, especially within the creative sector. Edwin’s Law is proactive in assisting you to prevent and resolve legal issues.

 

Intellectual property law (copyright) is a specialization of the firm. An increasing number of clients now benefit from the expertise of Edwin’s Law, appreciating practical advice, a personal client relationship, clear communication, and a transparent pricing structure.

 

Contact:

Edwin’s Law is located at Paleisstraat 107 (entrance Keizerrijk) in Amsterdam.
Postal address: Solebaystraat 6hs, 1055 ZR Amsterdam.
Phone number: +31 6 38 66 45 11.
Email address: info@edwinslaw.nl

.

 

JURIDISCHE ABONNEMENTEN • MEMBERSHIPS LEGAL ADVICE

Het abonnement kost € 30,- (ex. btw) per maand. U kunt het abonnement maandelijks een week voor het einde van de maand opzeggen.

 

Wat houdt het abonnement in

U kunt mij altijd even bellen of mailen met vragen, als ik ze gelijk kan beantwoorden worden er verder geen extra kosten in rekening gebracht. Het totale aantal adviesminuten per maand is 30.
U krijgt een korting op mijn uurtarief van € 25,-. Het uurtarief wordt daarmee
€ 95,- ex. BTW.

 

Uiteraard zal ik zo ver dat mogelijk is,  u vooraf een inschatting geven van de duur van mijn werkzaamheden die buiten de 30 minuten van het abonnement vallen;
 
Incasso’s tegen no-cure-no-pay ( 15% ex. BTW bij succes voor mij). Mocht er geprocedeerd moeten worden dan breng ik de deurwaarders- en griffiekosten vooraf in rekening. Bij winst worden deze uiteindelijk vergoed door de debiteur. Let wel: incassoprocedure voor procedures tot € 25.000,- Voor vorderingen boven de € 25.000,- begeleid ik de zaak voor u naar een gespecialiseerde advocaat. De kosten van de advocaat dienen separaat te worden afgerekend.

 

Mocht u willen overgaan tot het afsluiten van een Juridisch abonnement, dan heb ik voor mijn administratie de volgende zaken nodig:

 

  • kopie van ID of paspoort (wettelijke verplichting) van de vennoten
  • kopie KvK
  • NAW-gegevens

 

 
Mocht u een abonnement af willen sluiten neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch 06-38664511 of door het sturen van een e-mail.
 
The subscription costs €30 (excluding VAT) per month. You can cancel the subscription monthly, one week before the end of the month.

 

What does the subscription include?

You can always call or email me with questions, and if I can answer them immediately, no additional costs will be incurred. The total advisory minutes per month are 30.
You receive a discount on my hourly rate of €25. The hourly rate, therefore, becomes €95 excluding VAT.
 
I will, as far as possible, provide you with an estimate of the duration of my activities that exceed the 30 minutes of the subscription in advance.

 

Debt collection on a no-cure-no-pay basis (15% excluding VAT upon successful collection for me). If legal proceedings are necessary, I will invoice the bailiff and court fees in advance.
In case of success, these will ultimately be reimbursed by the debtor. Note: debt collection procedures for claims up to €25,000. For claims exceeding €25,000, I will guide the case to a specialized lawyer on your behalf. The lawyer’s fees must be settled separately.
 
If you wish to subscribe to a Legal subscription, I will need the following information for my administration:

 

  • • A copy of ID or passport (legal requirement) of the partners
    • Copy of Chamber of Commerce registration (KvK)
    • Name, address, and contact details (NAW-gegevens)

 

If you would like to subscribe, please contact us. This can be done by phone at 0638664511 or by sending an email.

OVERIGE DIENSTEN

RECHTSGEBIEDEN PRAKTIJK
Op de volgende terreinen verleen ik juridische bijstand:
 
Intellectueel eigendomsrecht
o.a. auteursrecht, muziekrecht, merkrecht, portretrecht, al ruim twintig jaar zijn wij specialist.
 
Arbeidsrecht
Arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer, ontslag, arbeidsovereenkomsten, concurrentiebeding.
 
Overeenkomstenrecht
Opstellen van overeenkomsten of algemene voorwaarden, aanspraak maken op nakoming van overeenkomsten, ageren tegen inbreuk.
 
Huurrecht
Huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte/woonruimte, Vereniging Van Eigenaren, ontruimingsprocedures.
 
Aansprakelijkheidsrecht
Letselschade, onrechtmatige daad, brandschade, aansprakelijkheid van tussenpersonen, klachtencommissieprocedures, tuchtrechtkwesties.
 
Bestuursrecht
Bezwaar, beroep, vergunningen.
 
Vreemdelingenrecht
Verkrijgen of verlengen van verblijfsvergunning voor personeel.
JURISDICTIONAL PRACTICE
I provide legal assistance in the following areas:

 

Intellectual property law
including copyright, music law, trademark law, portrait law, we have been specialists for over twenty years.

 

Labor law
Labor disputes between employer and employee, dismissal, employment contracts, non-competition clause.

 

Contract law
Drawing up agreements or general terms and conditions, claiming compliance with agreements, taking action against infringement.

 

Tenancy law
Rental and rental of residential space and commercial space/residential space, Owners’ Association, eviction procedures.

 

Liability law
Personal injury, tort, fire damage, liability of intermediaries, complaints committee procedures, disciplinary issues.

 

Administrative law
Objection, appeal, permits.

 

Immigration law
Obtaining or extending a residence permit for staff.
INCASSO
Niet bij elke aankoop volgt directe betaling. Het leveren van goederen en diensten gebeurt vaak op krediet; koop nu, betaal later. Sommige debiteuren nemen het helaas niet zo nauw met die afspraak. Ze betalen laat, of helemaal niet. U hebt zelf goederen of diensten geleverd, maar u krijgt uw geld niet. Een incassoprobleem is geboren. Ongewild bent u schuldeiser geworden. U kunt hierdoor in de betalingsproblemen raken. De continuïteit van uw onderneming kan in gevaar komen door wanbetaling van debiteuren. U kunt ons om advies vragen hoe om te gaan met incassoproblematiek en welke stappen u kunt zetten als een debiteur blijft weigeren zijn schuld te voldoen. Zie ook: bij producten: incassobrief
 
 
JURIDISCHE BEDRIJFSSCAN
Maak een afspraak voor een gratis juridische bedrijfsscan! Dan weet u gelijk hoe u ervoor staat.
 
GROEI?
Groeiplannen?  Neem een abonnement voor continue strategisch advies, zo verzekert u zich van uitstekend en goedkoop specialistisch advies.
Door jarenlange ervaring als ondernemer en jurist in de creatieve industrie zijn wij uw ideale sparring partner.
DEBT COLLECTION
Immediate payment is not made with every purchase. The supply of goods and services is often done on credit; buy now, pay later. Unfortunately, some debtors do not take that agreement very seriously. They pay late, or not at all. You have provided goods or services yourself, but you are not getting your money. A collection problem was born. You have unintentionally become a creditor. This could cause you to have payment problems. The continuity of your company can be jeopardized by non-payment of debtors. You can ask us for advice on how to deal with collection problems and what steps you can take if a debtor continues to refuse to pay his debt. See also: under products: collection letter

 

LEGAL BUSINESS SCAN
Make an appointment for a free legal business scan! Then you will immediately know where you stand.

 

GROW?
Growth plans? Subscribe to continuous strategic advice to ensure excellent and affordable specialist advice.
Years of experience as an entrepreneur and lawyer in the creative industry make us your ideal sparring partner.